FB
REGULAMIN GYMPOINT
REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GYMPOINT.PL ORAZ KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ KLIENTA
§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usługi sieci GymPoint.pl.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. GymPoint.pl – Skotnicki Łukasz z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 52/7, 59-900
2. Członek klubu GymPoint.pl – kobieta pełnoletnia, a także niepełnoletnia (za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna), która zarejestrowała się bezpośrednio w Klubie, podając wymagane dane.
3. Portal GymPoint – strona internetowa www.gympoint.pl.
4. Profil – zbiór informacji o Członku klubu GymPoint.pl, zapisanych w Portalu GymPoint.pl
5. Strefa Klienta – wydzielona część Portalu GymPoint.pl, do której Członek klubu GymPoint.pl ma dostęp po zalogowaniu się, obejmująca jego Profil, listę karnetów i rezerwacji oraz umożliwiająca dostęp do szeregu innych usług sieci GymPoint.pl ( w czasie realizacji)
6. Klub – placówka działająca pod logo sieci GymPoint.pl, w której odbywają się ćwiczenia.
7. Karnet – zbiór wejść do Klubów o określonej wartości w określonym przedziale czasu.
8. Program Treningowy – zintegrowany program ćwiczeń, sformułowany przez GymPoint.pl, zawierający opis treningu oraz zalecenia dotyczące ćwiczeń.
§ 3.
Rejestracja danych Członka klubu GymPoint
1. Rejestracji można dokonać samodzielnie, korzystając w formularza znajdującego się w Portalu GymPoint.pl, lub w dowolnym Klubie (podając swoje dane pracownikowi obsługi), osobiście lub wysyłając mail z conajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem na adres rezerwacja@gympoint.pl.
2. Dokonanie rejestracji jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które chcą zostać Członkami klubu GymPoint.pl
3. Rejestracja obejmuje:
a) dane niezbędne do rejestracji, obejmujące:
- imię i nazwisko Członka Klubu
- numer telefonu komórkowego, który posłuży do logowania do Strefy Klienta i/lub kontaktu
- hasło logowania do Strefy Klienta
- seudonim (nick), który będzie wyświetlany na harmonogramie ćwiczeń w klubie
- adres e-mail
b) dane opcjonalne, obejmujące:
- datę urodzenia
- adres zamieszkania Członka Klubu
- ankietę dotyczącą stanu zdrowia Członka Klubu
4. Członek klubu GymPoint.pl rejestrując swoje dane potwierdza:
a) poprawność i zgodność z prawdą podanych przez siebie danych
b) znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu
c) wyraża gotowość przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Potwierdzeniem rejestracji Członka klubu GymPoint.pl jest wiadomość powitalna, przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
6. W przypadku podania niezgodnych z prawdą lub niekompletnych danych dotyczących swojego stanu zdrowia lub kondycji fizycznej, zwartych w ankiecie, Członek klubu GymPoint.pl przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego skutki.
§ 4.
Dane osobowe Członka klubu GymPoint
1. Administratorem danych osobowych Członka klubu jest GymPoint.pl - Skotnicki Łukasz z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 52/7, 59-900.
2. Członek klubu GymPoint.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Portalu GymPoint.pl
3. Członek klubu GymPoint.pl może samodzielnie dokonywać aktualizacji swojego Profilu w jeden z następujących sposobów:
a) logując się do Strefy Klienta (niezbędne jest podanie numeru telefonu oraz hasła), (w czasie realizacji)
b) w trakcie wizyty w dowolnym z klubów sieci GymPoint.pl
4. Od momentu rejestracji Członek klubu GymPoint.pl zobowiązuje się zapewnić aktualność wszystkich danych zawartych w jego Profilu. W przypadku zmiany którejkolwiek z informacji, wchodzących w skład Profilu, Członek klubu GymPoint.pl zobowiązany jest do jej niezwłocznej aktualizacji.
5. Członek klubu GymPoint ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku podania lub utrzymywania w Portalu GymPoint.pl niepoprawnych lub nieaktualnych danych w jego Profilu.
6. Członek klubu GymPoint.pl może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z Profilu wysyłając pisemną prośbę o usunięcie swoich danych na adres GymPoint.pl. Usunięcie danych osobowych Członka klubu GymPoint.pl oznacza likwidację jego Profilu oraz unieważnienie – z chwilą usunięcia – jego wszystkich aktywnych (nie wykorzystanych) karnetów.
§ 5.
Dostęp do Strefy Klienta (w trakcie realizacji)
1. Zalogowanie się do Strefy Klienta możliwe jest z użyciem jednej następujących kombinacji danych identyfikacyjnych:
a) numeru telefonu i hasła
b) pseudonimu i hasła
c) adresu e-mail i hasła
2. W przypadku gdy Członek klubu Gympoint.pl zapomniał hasła logowania do Strefy Klienta, dostępny jest mechanizm przypomnienia hasła. Nowe hasło przesyłane jest na adres e-mail podany w Profilu.
3. Członek klubu GymPoint.pl może w dowolnym momencie zmienić hasło. Operacja zmiany hasła wymaga zalogowania się z użyciem „starego” hasła, a następnie podania aktualnego hasła oraz dwukrotnego wpisania nowego hasła
§ 6.
Ankieta zdrowotna
1. Celem ankiety zdrowotnej jest określenie kondycji fizycznej Członka klubu GymPoint.pl.
2. Wypełnienie przez Członka klubu GymPoint.pl ankiety zdrowotnej jest dobrowolne, jednak jest zalecane.
3. Dla uzyskania maksymalnych efektów Członek klubu GymPoint.pl powinien wypełnić ankietę zdrowotną w sposób bardzo dokładny.
4. Dane Członka klubu GymPoint,.pl zapisane w ankiecie, będą wykorzystywane przez GymPoint.pl jedynie w celu określenia jego kondycji fizycznej oraz w celach statystycznych.
§ 7.
Korzystanie z usług GymPoint
1. Aby korzystać z usług GymPoint.pl, Członek klubu GymPoint.pl może:
a) zakupić karnet, uprawniający do określonej liczby wejść w określonym czasie;
b) skorzystać z wybranego Klubu jednorazowo, dokonując jednorazowej płatności za wejście w kasie Klubu.
2. W przypadku opisanym w ust. b) możliwy jest również zakup karnetu przez Członka klubu GymPoint.pl
§ 8.
Zakup karnetów
1. Zakupu karnetu można dokonać na jeden z dwu sposobów:
a) po zalogowaniu się do Strefy Klienta
b) w trakcie wizyty w Klubie
2. Zakupiony karnet ma postać elektroniczną lub w formie wydruku, lub też innych materiałów dostępnych do prawidłowego funkcjonowania i identyfikacji osoby posiadającej karnet.
3. Przed zakupem karnetu Członek klubu GymPoint.pl ma obowiązek zapoznać się z jego szczegółami, w szczególności sprawdzić następujące parametry karnetu:
a) liczbę wejść, jaką obejmuje karnet;
b) ewentualne ograniczenia co do dni tygodnia lub godzin, w których możliwe są wejścia do Klubów w oparciu o ten karnet;
c) czas ważności karnetu, czyli okres, w którym możliwe będzie jego wykorzystanie przez Członka Klubu.
4. Jeden Członek klubu GymPoint.pl może zakupić dowolną liczbę karnetów.
5. Jeżeli w Portalu GymPoint.pl podana jest cena netto karnetu, w momencie przeliczenia kwoty do zapłaty doliczana jest do niej obowiązująca w tym dniu stawka podatku VAT.
6. Należność za karnet pobierana jest z góry.
7. W przypadku, gdy zakup karnetu odbywa się poprzez Strefę Klienta, po potwierdzeniu zakupu karnetu Członek klubu GymPoint.pl zostaje przekierowany do systemu płatności, gdzie realizowana jest właściwa transakcja.
8. System informatyczny GymPoint.pl nie przechowuje numerów kart kredytowych Członków klubu GymPoint.pl ani żadnych innych danych, uprawniających do obciążenia rachunków Członków klubu GymPoint.pl
9. W przypadku, gdy zakup karnetu odbywa się w Klubie, należność za karnet wnoszona jest w kasie Klubu.
10. W przypadku pozytywnego zrealizowania transakcji zakupu karnet przypisywany jest do Członka klubu GymPoint.pl. Od tego momentu możliwe jest dokonywanie rezerwacji.
11. Uiszczenie opłaty za karnet jest równoznaczne z zawarciem z GymPoint.pl umowy na świadczenie usług na zasadach określonych w tym karnecie oraz w niniejszym Regulaminie. Parametry karnetu, o których mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu, stają się – w okresie obowiązywania karnetu –integralną częścią niniejszego Regulaminu.
§ 9.
Rezerwacja wizyt w Klubach
1. Rezerwacji może dokonać Członek klubu GymPoint.pl, który:
a) posiada aktywne konto w Portalu GymPoint.pl (rezerwacja wymaga uprzedniego zalogowania się do Portalu);
b) posiada zakupiony co najmniej 1 karnet z odpowiednią (stosownie do rezerwowanej) ilością wejść.
2. Członek klubu GymPoint.pl dokonuje rezerwacji wskazując:
a) Klub
b) dzień i godzinę rozpoczęcia ćwiczeń.
3. Wybór parametrów rezerwacji, określonych w punkcie 1., odbywa się poprzez wybór z listy dostępnych (wolnych) miejsc.
4. Każda rezerwacja otrzymuje swój indywidualny numer rezerwacji.
5. Możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia rezerwacji, zawierającego numer rezerwacji oraz jej parametry. Posiadanie potwierdzenia rezerwacji nie jest konieczne – zgłaszając się do Klubu wystarczy podać swoje nazwisko lub numer telefonu, zapisany w Profilu.
6. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji następuje obciążenie karnetu Członka klubu GymPoint.pl zarezerwowaną usługą.
7. Członek klubu GymPoint.pl może dokonać zmiany rezerwacji na inny dzień / godzinę w ramach ważności posiadanego karnetu. Zmiana taka może być dokonana najpóźniej na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem ćwiczeń.
8. Opłata potrącona z wartości karnetu w przypadku nieobecności Członka klubu GymPoint.pl w Klubie w zarezerwowanym terminie nie podlega zwrotowi.
§ 10.
Ogólne zasady korzystania z Klubów
1. Ćwiczenia odbywają się w dwóch strefach:
a) Strefa CARDIO
b) Strefa GYM
2. Ćwiczenia odbywają się w blokach 10-30-20-minutowych.
3. Członek klubu GymPoint.pl zobowiązany jest do przyjścia do Klubu z wyprzedzeniem 15-minutowym.
4. Członek klubu GymPoint.pl zobowiązany jest do:
a) powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług przez innych członków klubu;
b) przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;
c) przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach;
d) stosowania się do poleceń i instrukcji obsługi Klubu;
e) wykonywania ćwiczeń zgodnie z programem treningowym;
f) noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń odpowiedniego ubioru i obuwia oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń.
6. GymPoint.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów należących do Członków klubu GymPoint.pl, pozostawionych poza szafkami lub w otwartych szafkach.
8. W przypadku zagubienia klucza do szafki, Członek klubu GymPoint.pl zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie obsługi klubu. W razie nie odnalezienia kluczyka Członek klubu GymPoint.pl zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 25 zł.
9. Za szkody wyrządzone Członkom, Gympoint.pl, odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
10. GymPoint nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w ćwiczeniach, spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń obsługi Klubu, podaniem przez Członka klubu GymPoint.pl niedokładnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących jego stanu zdrowia zawartych w ankiecie lub nie ujawnieniem przez Członka klubu GymPoint.pl informacji o rzeczywistym stanie zdrowia.
11. GymPoint.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie właściwego treningu osób, które nie wypełniły ankiety zdrowotnej lub nie zastosowały się do zaleceń, sformułowanych przez GymPoint.pl w Programie Treningowym.
12. GymPoint.pl oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
§ 11.
Dziennik treningowy Członka Klubu GymPoint
1. Członek klubu GymPoint.pl ma możliwość prowadzenia Dziennika Treningowego, obejmującego wpisy dotyczące wykonywanych przez niego ćwiczeń.
2. Prowadzenie Dziennika Treningowego nie jest obowiązkowe, jest jednak zalecane ze względu na możliwość łatwiejszej kontroli postępów.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Kluby GymPoint.pl czynne są w dni poniedziałek piątek - piątek w godzinach 8.00 do 11.00 (włącznie) oraz od 15.00 do 21.00 (włącznie) oraz soboty od 9.00 do 14.00.
2. GymPoint zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia wybranych Klubów w okresach wakacyjnych, świątecznych lub w innych. Informacje na ten temat publikowane są w Portalu GymPoint.pl
3. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane zuwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra Członków klubu GymPoint.pl
4. W przypadkach, w których GymPoint.pl będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem członków, GymPoint zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.